Verzenden & retourneren

Leveringsvoorwaarden Lasapparaten, toebehoren en gassen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektro­technische industrie, zoals laatstelijk door de Vereni­ging FME-CWM gedepo­neerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op verzoek aan u worden overhandigd . Anderslui­dende voorwaar­den worden uit­drukke­lijk afge­wezen.

Verzending

Op alle artikelen die op voorraad zijn, geldt binnen Nederland voor 16.00 uur besteld, eerstvolgende werkdag in huis. Echter zijn wij altijd afhankelijk van de service van de pakketdiensten. Verzendingen naar België kunnen variërend van 1 tot 7 werkdagen duren.

De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht:

 • Van 1 gram tot 30 KG binnen Nederland - € 6,50
 • Van 1 gram tot 30 KG naar België - € 8,75
 • Van 1 gram tot 30 KG naar Duitsland - € 10,00
 • Van 31 KG tot 60 KG binnen Nederland - € 13,00
 • Van 31 KG tot 60 KG naar België- € 17,50
 • Van 31 KG tot 60 KG naar Duitsland- € 20,00
 • Van 61 KG tot 90 KG naar Duitsland- € 30,00
 • Van 91 KG tot 120 KG naar Duitsland- € 40,00
 • > 60 KG binnen Nederland gaat met pallet transport - € 50,00
 • > 60 KG naar België gaat met pallet transport - € 75,00
 • > 120 KG naar Duitsland gaat met pallet transport - € 180,00
 • Voor sommige producten geldt een afwijkend tarief, omdat dit op een andere manier wordt verzonden. Zo geldt voor alle producten voor het pijplassen verzendkosten van € 12,50 ongeacht het gewicht, zowel Nederland als België zendingen.

Betalingsconditie:

 • Binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • Bij bestelling van gassen via onze shop gelden prijzen zoals met u zijn overeengekomen.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Download het formulier voor herroeping >

Uitzonderingen retourneren

 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de op­drachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daar­voor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VII lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een on­juistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste con­struc­tie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keu­ring respectievelijk overnametests niet-waarneemba­re gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugde­lijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien monta­ge/in­stallatie van het product door de op­dracht­nemer plaats­vindt gaat de in lid 1 be­doelde garantie­termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installa­tie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garan­tie­termijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na leve­ring volgens artikel VII lid 3 zijn verstre­ken.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door repara­tie of vervan­ging van het gebrek­kige onder­deel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtne­mer, of door toezending van een onderdeel ter ver­vanging, een en ander steeds ter keuze van de op­drachtnemer. Alle kos­ten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschre­ven, zoals maar niet beperkt tot trans­portkos­ten en reis- en verblijfs­kosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtge­ver. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel VII lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde repara­tie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werk­zaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de op­dracht­ne­mer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werk­zaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te ver­rich­ten. De tweede volzin van lid 3 is van over­eenkom­stige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garan­tie gegeven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  A. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsv­oor­s­c­h­r­i­f­ten dan wel ander dan het v­o­o­r­z­i­ene nor­m­ale g­e­b­r­u­ik;
  B. normale slijtage;
  C. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
  D. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  E. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  F. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  G. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zo­ver op uitdrukkelijke instructie van de opdracht­gever toege­past, alsmede van door of namens de opdracht­gever aange­leverde materialen en zaken;
  H. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkom­sten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeu­ring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig moge­lijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantie­termijn in schriftelijke vorm te geschie­den, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvor­deringen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 9. Indien de opdrachtne­mer ter voldoening aan zijn garantie­verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdracht­ne­mer.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Identiteit ondernemer

Lastraga Equipment B.V.

Sint Teunismolenweg 52  
6534AG Nijmegen
+31 (0)24 6450066
[email protected]

K.v.K. nr. 10 14 75 16
BTW nr. NL8013.09.220 B01